به فورد بگویید برنامه اش برای کاهش بودجه مدارس را متوقف کند.

وزارت آموزش و پرورش طی یادداشتی به مناطق آموزش و پرورش و معلمان هشدار داده است که دولت قصد دارد بودجه سال آینده آموزش و پرورش را کاهش دهد. 

معلمان و خانواده ها تمام تلاش خود را برای ایمن تر ساختمان مدارس و استمرار یادگیری دانش آموزان بکار می برند. پتیشن را امضا کنید. به داگ فورد بگویید مسیر خود را تغییر داده و به ایمنی و آموزش و پرورش عمومی با کیفیت در انتاریو اولویت بدهد.