ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ:

● ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
● ਹਵਾਦਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ CO2 ਮਾਨੀਟਰ  (CO2 monitors); HEPA ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ।