به داگ فورد بگوئید برای بالا بردن ایمنی مدارس سرمایه گذاری کند.

دولت فورد توصیه های کارشناسان پزشکی را نادیده گرفته و

در کنترل شیوع بیماری COVID-19 در بسیاری از نقاط انتاریو ناموفق بوده است. ماه های متمادی تاخیر و اقدامات نیمه جدی فقط باعث طولانی شدن دوره بحران شده و اینک وقت آن است که دولت انتاریو:

● تعداد دانش آموزان در کلاسها را کاهش دهد. 
● کیفیت تهویه را بهبود ببخشد. 
● دستگاه های سنجش دی اکسید کربن (CO2) و هپا فیلتر (HEPA) برای مدارس فراهم کند. 

پتیشن را امضا کرده و به داگ فورد بگویید که مدارس را برای دانش آموزان و معلمان ایمن تر سازد.